Hacer-i Esved

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Hacer-i Esved

Kâbe‟nin güneydoğu köşesinde yerden 1.5 m. yükseklikte kırmızı damarlı, parlak, siyah renkli üç büyük ve birkaç küçük parçadan oluşan Hacer-i Esved bir çemberle çevrilmiştir. Hacer-i Esvedi Hz. İsmail‟in Cebeli Kubeys‟ten getirdiği rivayet edildiği gibi, Cebrail (as)‟ın onu semadan getirdiği de söylenir. 605 H. yılında yani peygamberimiz 35 yaşında iken Kâbe önce bir yangına maruz kaldı, arkasından da bir sel baskınına uğradı ve harab oldu. Şehir meclisi Kâbe‟nin yeniden inşasına karar verdi ve inşaat başladı. Duvarlar yükselmeye başlayıp da sıra Hacer-i Esved‟i yerine koymaya gelince ciddi bir ihtilaf çıktı. Her kabile bu şerefin kendine ait olmasını isityordu. Bunun üzerine içlerinden yaşlı birinin Safa tarafından gelecek ilk kimseyi hakem tayin etmesi teklifi kabul gördü. Oraya ilk gelen Hz. Muhammed oldu. Ondan herkes emindi. Kumaştan bir örtü getirtti, yere serdi, taşı da bu örtünün üzerine koydu. Kabile temsilcilerinden kumaşın kenarından tutup kaldırmalarını istedi. Taş istenen seviyeye gelince onu bizzat kendisi yerine yerleştirdi. Bu durum herkesi memnun etti. Hz. Peygamber (sav) Mekke‟yi fethedip Kâbe‟deki putları kırdıktan

Devamı

Mescid-i Haram

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Mescid-i Haram

Kâbe‟yi içine alan Mekke mescidine el-Harem‟ül Mekkî, Medine‟deki mescide Mescid-i Nebi, el-Haram‟ül Medenî denir. Bir saygı ifadesi olarak her ikisini belirtmek üzere Harameyn tabiri kullanılır. Kâbe-i Mazzamayı çepeçevre kuşatan etrafı kubbeli ortası açık büyük bir camidir. Ortasındaki küçük meydanınortasında bulunan Kâbe, Zemzem ve Makamı İbrahim bu caminin bir parçasını teşkil eder. Dilimizde daha çok Harem-i Şerif olarak bilinen bu mescide Mescid-i Haram da denir. Kur‟an Kerim de 16 yerde Mescid-i Haram geçmektedir. Harem-i Şerif‟te yapılacak iyilik ve kötülükler diğer beldelere göre kat kat sonuç meydana getirir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor “Kim Mescid-i Haram‟da zulüm ile hak‟tan uzaklaşmaya yeltenirse, biz ona da ağır bir azab tattıracağız.” (Hac 22/25) Hadisi şerifde ise şöyle buyurulur: “Mescidi Haramda kılınacak bir namaz başka yerde kılınacak yüzbin rekat namazdan daha üstündür” Başka bir hadiste ise “Allah Teala Beytullah‟a hergün 120 rahmet gönderir. Bunun altmışı tavaf edene, kırkı orada namaz kılana, yirmisi de Kâbe‟ye bakanlara verilir” buyurmaktadır. Mescidi Haram‟da değişik zamanlarda genişletme çalışmaları yapılmıştır. En önemlisi Kral Abdülaziz zamanındakidir. Zira o Mescidi Haramın genişletilmesi için emir verdi ve mes‟a (say yapılan yer) hızlı bir çalışma ile Harem-

Devamı

Mekke Genel Bilgiler

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Mekke‟i Mükerreme bütün müminlerin kıblegahı, ilk vahyin indiği İslâm nurunun bütün kainata yayıldığı, hak davanın bütün karanlık çehresine karşı haykırıldığı, bu dava uğruna ilk çilelerin çekildiği nice mücadelelerin vuku bulduğu ve nice mucizelerin gerçekleştiği topraklardır. Rasulullah (sav) Efendimizin ana yurdu, İbrahim (as)‟ın dua ve insanlığı davetine mazhar olmuş bir diyardır. Kısaca her adımı hatıralarla dolu, İslâmın beş temelinden biri olan Haccın ve gönüllere tazelik veren Umre ibadetinin ifâ edildiği yerdir. Mekke‟i Mükerreme bütün müminlerin kıblegahı, ilk vahyin indiği İslâm nurunun bütün kainata yayıldığı, hak davanın bütün karanlık çehresine karşı haykırıldığı, bu dava uğruna ilk çilelerin çekildiği nice mücadelelerin vuku bulduğu ve nice mu-
cizelerin gerçekleştiği topraklardır. Rasulullah (sav) Efendimizin ana yurdu, İbrahim (as)‟ın dua ve insanlığı davetine mazhar olmuş bir diyardır. Kısaca her adımı hatıralarla dolu, İslâmın beş temelinden biri olan Haccın ve gönüllere tazelik veren Umre ibadetinin ifâ edildiği yerdir. Hz. İbrahim milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Irak‟ta Sümer şehrinde dünyaya geldi. Peygamber olduktan sonra halkı imana davet ettiği için güneşe ve yıldızlara tapan Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldı. Fakat Allah‟ın emri ile ateş onu yakmadı. Kendisine inanan İbrani kavmi ile Filistin‟e göç etti. Bir ara Mısır‟a gitti. Orada ilahi davete inanan kimse bulamadığı için tekrar Filistin‟e döndü.

Devamı

Veda Tavafı

Yazar : Tarih: 19.Eki.2016 Kategori : Hac | 0 Yorum

Âfâkî hacıların Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken son tavafa veda veya sader (ayrılma) tavafı denir. “Sader” kelimesi ayrılma anlamına gelir.

Veda tavafı, haccın aslî vaciplerinden biridir. (Abdülğanî el-Mekkî, s. 79.)

İmam Malik’e göre veda tavafı sünnettir. Hac menasikini tamamlayıp Mekke’den ayrılacak olan hacılar, Kâ’be ile vedalaşmak üzere veda tavafını yaparlar. Peygamberimiz (s.a.s.);

(Sizden) biri, son olarak Kâ’be’yi ziyaret etmeden (Mekke’den) ayrılmasın”(Müslim, Hac, 379, I, 963.) buyurmuştur.

Harem ve Hıll bölgesi sakinlerinin “veda tavafı” yapmaları gerekmez. Yapmaya başlamaları durumunda da bu tavafı tamamlamaları gerekir. Çünkü başlanan bir ibadeti -nafile bile olsa- tamamlamak vaciptir.

Âfâkî olup da Kurban bayramının üçüncü gününden önce Mekke’de sürekli ikamete niyet edenler de veda tavafı yapmazlar. Bu hususta görüş birliği vardır.

Ebû Hanîfe’ye göre bayramın üçüncü gününden sonra Mekke’de sürekli ikamete niyet eden âfâkîlerin de “veda tavafı” yapmaları vaciptir.

Veda tavafını yapmadan yola çıkan kimse, mîkât mahallini geçmemişse dönüp tavafını yapması gerekir. Mîkat mahallini geçmişse artık dönmesi gerekmez ancak vacibi terk ettiği için dem gerekir.

Devamı

Mikat ve Sınırları

Yazar : Tarih: 19.Eki.2016 Kategori : Hac, Umre | 0 Yorum

Mikât: Âfakdan Harem-i Şerife gelen mü‟minin ihrama girmeden geçemeyeceği sınırları belirleyen mevkilere mikat denir. Bu mevkiler 5 adettir.

  1. Zülhuleyfe: Medine yakınlarındadır. Mekke-i Mükerremeye en uzak mikat burasıdır.
  2. Cuhfe: Harem-i şerife göre kuzey mıntıkasında Kızıl Deniz sahillerinde Râbığ yakınlarındadır.

Günümüzde Türkiye veya Avrupa ülkelerinden Cidde‟ye gelip Harem-i Şerife yönelecek uçak ve gemi yolcularının Cuhfe hizasını geçmeden ihrama girmiş olmaları gerekir. Cidde Mikât sınırları içindedir. Bu sebeple Türkiye‟den veya Avrupa‟dan umre veya hacca giden yolcuların Cidde‟de ihrama girmeleri sahih olmaz.

3- Karn: Taif yakınlarında olan mikattır ve bu mikat Mekke‟ye en yakın mikattır.

4- Yelemlem: Güneyde Yemen yolu üzerindedir. Mekke‟ye 92 km. mesafededir.

Devamı