Cin Mescidi

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Cin Mescidi

Resulullah‟ın (sav) Taiflileri İslâma davetten dönerken bu noktada Nusaybin Cinlerinden bazılarına Kur‟an okumuş olmasıdır. Bu hadise İslâmi kaynaklarda şu şekilde rivayet edilir. Peygamberimizin (sav) hanımı Hz.Hatice validemiz ve amcası Ebu Talip vefat etmişti. Her ikisinin de arka arkaya vefat etmesi Peygamberimizin (sav) iki dayanaktan mahrum kalmasına sebep oldu. Bundan sonra Kureyşliler daha çok eza ve cefa etmeye başladılar. Bunun üzerine Peygamberimizin (sav) belki İslâm dinini kabul ederler ümidiyle Taiflilere gitmiş ve onları İslâm‟a davet etmiştir. Taif Mekke‟ye 80km. uzaklıkta yüksek ve serin bir şehirdir. Ancak oradan da üzgün ve eli boş vaziyette dönmüş bir bağ bekçisi müslüman olmuştu. Mekke‟ye geldiğinde Peygamberimiz‟in (sav) üzgünlüğünü gidermek için Cenab-ı Hak Hucun denilen yerde Cinlere emretmiş ve Peygamberimizin (sav) okuduğu Kur‟an-ı Kerim-i dinlemişlerdir.

Devamı

Cennet’ul-Mualla Kabristanı

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Cennet’ul-Mualla Kabristanı

Öteden beri Mekke‟nin mezarlığıdır. Şehrin biraz dışında Hucun mevkiinde bulunan bu kabristan nice büyük sahabelerin mezarlarını barındırır. Peygamberimiz (sav) uzun yıllar beraber yaşadığı ve İslâmı ilk kabul eden kişi olma şerefine eren Hz. Hatice validemizin kabri de buradadır. Peygamberimizin amcası Ebu Talip, dedesi Abdülmuttalip ve küçükken vefat eden oğulları Tahir ve Kasım burada medfundur. Cennetü-l Mualla da ayrıca HaccacZalim tarafından hunharca şehid edilen

Abdullah B. Zübeyr‟in kabri de bulunmaktadır. Abdullah B. Zübeyr cennetle müjdelenen Hz. Zübeyr b. Avvam‟ın ve Hz. Ebu Bekir‟in kızı Hz. Esma‟nın oğludur.

Devamı

Zemzem

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Zemzem

Kâbe‟nin doğusunda Cenab-ı Hak‟kın Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail‟e ihsan ettiği suyun adıdır. Yeryüzündeki suların en efdalidir. Bol bol içildiği gibi abdest ve gusül için de kullanılır. Hz. İbrahim Peygamber Cenab-ı Hakk‟ın emriyle Hz. Hacer ve Hz. İsmail‟i Mekke‟de bırakmış ve kendisi geriye dönmüştü. Hz. Hacer anamız yalnız kalınca güneşten korunmak gayesiyle oğlu için bir çardak yaptı ve onu altına oturttu. Ne var ki az bir müddet sonra kırbadaki su tükenmişti. Çaresiz kalan Hz. Hacer su bulabilmek için Safa ve Merve tepeleri arasında tam yedi kere gidip gelmişti. Ancak su bulamadığı gibi yorgun ve bitkin bir duruma düşmüştü. İşte bu esnada Cebrail (as) peyda olmuş ve bir kanat darbesi ile yerden su fışkırtmıştır. Tabii olarak Zemzemin ortaya çıkışı Hz. Hacer‟i çok sevindirmiştir. İçtikten ve oğluna da içirdikten sonra suyun zayi olmasından korktuğu için etrafını çevirmiştir. Bir müddet sonra Zemzem suyu kaybolmuş kuruyup gitmiştir. Bu hal Hz. Peygamber (sav)‟in dedesi Abdülmuttalip bir gece rüyasında Zemzem suyunu bulmakla vazifelendirilir. Ve zamanın müşriklerinin kurban kesme mahallinin civarında olduğu tesbit edilir.

Devamı

Hacer-i Esved

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Hacer-i Esved

Kâbe‟nin güneydoğu köşesinde yerden 1.5 m. yükseklikte kırmızı damarlı, parlak, siyah renkli üç büyük ve birkaç küçük parçadan oluşan Hacer-i Esved bir çemberle çevrilmiştir. Hacer-i Esvedi Hz. İsmail‟in Cebeli Kubeys‟ten getirdiği rivayet edildiği gibi, Cebrail (as)‟ın onu semadan getirdiği de söylenir. 605 H. yılında yani peygamberimiz 35 yaşında iken Kâbe önce bir yangına maruz kaldı, arkasından da bir sel baskınına uğradı ve harab oldu. Şehir meclisi Kâbe‟nin yeniden inşasına karar verdi ve inşaat başladı. Duvarlar yükselmeye başlayıp da sıra Hacer-i Esved‟i yerine koymaya gelince ciddi bir ihtilaf çıktı. Her kabile bu şerefin kendine ait olmasını isityordu. Bunun üzerine içlerinden yaşlı birinin Safa tarafından gelecek ilk kimseyi hakem tayin etmesi teklifi kabul gördü. Oraya ilk gelen Hz. Muhammed oldu. Ondan herkes emindi. Kumaştan bir örtü getirtti, yere serdi, taşı da bu örtünün üzerine koydu. Kabile temsilcilerinden kumaşın kenarından tutup kaldırmalarını istedi. Taş istenen seviyeye gelince onu bizzat kendisi yerine yerleştirdi. Bu durum herkesi memnun etti. Hz. Peygamber (sav) Mekke‟yi fethedip Kâbe‟deki putları kırdıktan

Devamı

Mescid-i Haram

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Mescid-i Haram

Kâbe‟yi içine alan Mekke mescidine el-Harem‟ül Mekkî, Medine‟deki mescide Mescid-i Nebi, el-Haram‟ül Medenî denir. Bir saygı ifadesi olarak her ikisini belirtmek üzere Harameyn tabiri kullanılır. Kâbe-i Mazzamayı çepeçevre kuşatan etrafı kubbeli ortası açık büyük bir camidir. Ortasındaki küçük meydanınortasında bulunan Kâbe, Zemzem ve Makamı İbrahim bu caminin bir parçasını teşkil eder. Dilimizde daha çok Harem-i Şerif olarak bilinen bu mescide Mescid-i Haram da denir. Kur‟an Kerim de 16 yerde Mescid-i Haram geçmektedir. Harem-i Şerif‟te yapılacak iyilik ve kötülükler diğer beldelere göre kat kat sonuç meydana getirir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor “Kim Mescid-i Haram‟da zulüm ile hak‟tan uzaklaşmaya yeltenirse, biz ona da ağır bir azab tattıracağız.” (Hac 22/25) Hadisi şerifde ise şöyle buyurulur: “Mescidi Haramda kılınacak bir namaz başka yerde kılınacak yüzbin rekat namazdan daha üstündür” Başka bir hadiste ise “Allah Teala Beytullah‟a hergün 120 rahmet gönderir. Bunun altmışı tavaf edene, kırkı orada namaz kılana, yirmisi de Kâbe‟ye bakanlara verilir” buyurmaktadır. Mescidi Haram‟da değişik zamanlarda genişletme çalışmaları yapılmıştır. En önemlisi Kral Abdülaziz zamanındakidir. Zira o Mescidi Haramın genişletilmesi için emir verdi ve mes‟a (say yapılan yer) hızlı bir çalışma ile Harem-

Devamı

Mekke Genel Bilgiler

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Mekke‟i Mükerreme bütün müminlerin kıblegahı, ilk vahyin indiği İslâm nurunun bütün kainata yayıldığı, hak davanın bütün karanlık çehresine karşı haykırıldığı, bu dava uğruna ilk çilelerin çekildiği nice mücadelelerin vuku bulduğu ve nice mucizelerin gerçekleştiği topraklardır. Rasulullah (sav) Efendimizin ana yurdu, İbrahim (as)‟ın dua ve insanlığı davetine mazhar olmuş bir diyardır. Kısaca her adımı hatıralarla dolu, İslâmın beş temelinden biri olan Haccın ve gönüllere tazelik veren Umre ibadetinin ifâ edildiği yerdir. Mekke‟i Mükerreme bütün müminlerin kıblegahı, ilk vahyin indiği İslâm nurunun bütün kainata yayıldığı, hak davanın bütün karanlık çehresine karşı haykırıldığı, bu dava uğruna ilk çilelerin çekildiği nice mücadelelerin vuku bulduğu ve nice mu-
cizelerin gerçekleştiği topraklardır. Rasulullah (sav) Efendimizin ana yurdu, İbrahim (as)‟ın dua ve insanlığı davetine mazhar olmuş bir diyardır. Kısaca her adımı hatıralarla dolu, İslâmın beş temelinden biri olan Haccın ve gönüllere tazelik veren Umre ibadetinin ifâ edildiği yerdir. Hz. İbrahim milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Irak‟ta Sümer şehrinde dünyaya geldi. Peygamber olduktan sonra halkı imana davet ettiği için güneşe ve yıldızlara tapan Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldı. Fakat Allah‟ın emri ile ateş onu yakmadı. Kendisine inanan İbrani kavmi ile Filistin‟e göç etti. Bir ara Mısır‟a gitti. Orada ilahi davete inanan kimse bulamadığı için tekrar Filistin‟e döndü.

Devamı

Mescid-i Nebevi’ye Varınca Okunacak Dua

Yazar : Tarih: 20.Eki.2016 Kategori : Umre | 0 Yorum

“Allah‟ın yüce adı ile, Rasulullah (sav)‟in sünneti üzere… Rabbim, beni dahil ettiğin bu kutsal beldeye esenlik ve hoşnutlukla koy, çıkaracağın yerden selâmetle çıkar, bana yüce katından beni destekleyici kuvvet ihsan eyle. Allahım, Hz. İbrahim ve ailesinin şeref ve mertebesini yüce kıldığın gibi, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)‟in şeref ve mertebesini de yücelt. Şüphesiz Sen övülmeye layıksın, yüce kerem ve şan sahibisin. Allahım, Hz. İbrahim ve ailesinin şanını yüce ve yakışmayan sıfatlardan uzak kıldığın gibi Hz. Muhammed (sav)‟in ve O‟nun temiz ailesinin şanını da yüce ve yakışıksız sıfatlardan uzak eyle. Şüphesiz ki Sen övülmeye layıksın, yüce kerem ve şan sahibisin. Allahım, günahlarımı bağışla, rahmet, lütuf ve fazilet kapılarını aç bana.”

Hz. Peygamber (sav)‟in Kabri Önünde Selam ve Dua

“Selâm sana ey kerim Peygamber, çok şefkatli ve merhametli yüce Rasul, Allahın rahmet ve bereketi üzerine olsun.
Salât ve selâm sana, ey Allah‟ın Rasulü;
Salât ve selâm sana, ey Allah‟ın Peygamberi;
Salât ve selâm sana, ey Allah‟ın habibi;
Salât ve selâm sana, ey yaratılmışların en hayırlısı;
Salât ve selâm sana, ey alemlerin rahmeti;

Devamı